نوشته‌ها

Cisco 2610XM Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 128 MB حداکثر حافظه RAM 256 MB …

Cisco 2651 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 64 MB حداکثر حافظه RAM 128 MB …

Cisco 2691 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 256 MB حداکثر حافظه RAM 256 MB …

Cisco 2620XM Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 128 MB حداکثر حافظه RAM 256 MB …

Cisco 2511 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 8 MB حداکثر حافظه RAM 16 MB …

Cisco 2610 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 32 MB حداکثر حافظه RAM 64 MB …

Cisco 2516 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 8 MB حداکثر حافظه RAM 16 MB …

Cisco 2522 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پورت سینک 8 Sync/Async پیشفرض حافظه RAM 4 MB …

Cisco 2611 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 32 MB حداکثر حافظه RAM 64 MB …

Cisco 3620 Router - روتر سیسکو

/
برند Cisco پیشفرض حافظه RAM 32 MB حداکثر حافظه RAM 64 MB …