نوشته‌ها

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960S-24TD-L

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960S-24PD-L

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960PD-8TT-L

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   8 E…

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-48TT-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   48 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-48TC-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   48 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-48PST-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   48 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-24TC-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-24-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-24PC-S

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C2960-24LT-L

/
نوع سوئیچ   Layer 2 Networking پورت اترنت   24 …